• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวไอลดา หลีนะ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
2
•
นายอนิวัฒน์ ชมเชย • ครูประจำ การโรงแรม
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
•
นางวีรา โปซิว • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
• ครูอัตราจ้าง ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4
•
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
5
•
นางจุฑามาศ สุวรรณบวร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
6
•
นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
7
•
นางอริสา ไทยนุกูล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
8
•
นางสุภา สุวรรณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาอาหาร
9
•
นางปวิตรา อรุณโชติ • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
• หัวหน้าแผนก การโรงแรม
10
•
นายวิทยา ศุขศรี • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
11
•
นายธีรยุทธ ต่างจิตร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
12
•
นายสมเกียรติ ณ ถลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
13
•
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
14
•
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
15
•
นางยุพิน ทองมณี • หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
16
•
นางสาวธัญกร ถนอมจิตร • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
17
•
นายชยุต คงเมือง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
18
นางสาวธนวรรณ แก้วยอด • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
19
•
นางอัธยา คงเพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
20
•
นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
21
•
นางบุษกร จันทร์กอง • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
22
•
นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
23
•
นายวัชระ ท่าจีน • หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
24
•
นายฐานันทร์ อุยสุย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
25
•
นางสาวสุนิสา ทองขาว • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
26
•
นางวารุณี ปิยัง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
27
•
นางสาวอังคณา ต้องชู • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
28
•
นายศราวุธ แก้วฉิมพลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
29
•
นายกฤษฎี เหล่าสกุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
30
•
นางสิริพร ชุมคง • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
31
•
นางณิชาภา หนูขวัญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
32
•
นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย • ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• ลูกจ้างประจำ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
33
•
นายประเสริฐ ดำทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
34
•
นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
35
•
รัตนาวลี หนูบูรณ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
36
37
•
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
38
นางสาวบุษบา บุญนวล • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
39
นางสาววรรณภา ขุนเจริญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
40
นายโกวิท อาจกูล • หัวหน้างาน ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
41
นายจรูญ ชูสังข์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42
นายบุญส่ง ศิลปะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
43
นายประสพโชค จิตประสงค์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
44
นายผล ตะหมัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
45
นายวิระ รักษาสรณ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
46
รองฝ่ายบริหารฯ บุญส่ง • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ