• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวไอลดา หลีนะ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
2
•
นายอนิวัฒน์ ชมเชย • ครูประจำ การโรงแรม
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
•
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
4
•
นางจุฑามาศ สุวรรณบวร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
5
•
นางอริสา ไทยนุกูล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
6
•
นางสุภา สุวรรณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาอาหาร
7
•
นางปวิตรา อรุณโชติ • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าแผนก การโรงแรม
8
•
นายวิทยา ศุขศรี • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
9
•
นายธีรยุทธ ต่างจิตร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
10
•
นายสมเกียรติ ณ ถลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
11
•
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
12
•
นายชยุต คงเมือง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13
นางสาวธนวรรณ แก้วยอด • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
14
•
นางอัธยา คงเพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
15
•
นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
16
•
นางบุษกร จันทร์กอง • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
17
•
นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
18
•
นายฐานันทร์ อุยสุย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
19
•
นางสาวสุนิสา ทองขาว • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
20
•
นางวารุณี ปิยัง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
21
•
นางสาวอังคณา ต้องชู • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
22
•
นายศราวุธ แก้วฉิมพลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
23
•
นายกฤษฎี เหล่าสกุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
24
•
นางสิริพร ชุมคง • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
25
•
นางณิชาภา หนูขวัญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
26
•
นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย • ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• ลูกจ้างประจำ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
27
•
นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
28
•
รัตนาวลี หนูบูรณ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
29
30
งานสารบรรณ งานสารบรรณ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
31
นางสาวบุษบา บุญนวล • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
32
นางสาววรรณภา ขุนเจริญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
33
นายโกวิท อาจกูล • หัวหน้างาน ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
34
นายจรูญ ชูสังข์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
35
นายบุญส่ง ศิลปะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
36
นายประสพโชค จิตประสงค์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
37
นายผล ตะหมัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
38
นายวิระ รักษาสรณ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
39
รองฝ่ายบริหารฯ บุญส่ง • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ