• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
4453 คำสั่ง 096/2555 25 พ.ค. 2555 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเลี้ยงรับ - ส่ง รองผู้อำนวยการและครู งานสารบรรณ บุคลากรตามคำสั่ง
3909 คำสั่ง 092/2555 28 มี.ค. 2555 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 95 ประจำปีการศึกษา 2555 งานสารบรรณ บุคลากรตามคำสั่ง
3625 0557/2555 (สารบรรณ) 6 มี.ค. 2555 หนังสือราชการภายนอก การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทางเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ด่วนที่สุด งานสารบรรณ งานสารบรรณ
2897 0011/2554 (สารบรรณ) 31 ม.ค. 2555 หนังสือราชการภายนอก ตอบขอบคุณ งานสารบรรณ งานสารบรรณ/งานประกันฯ
2832 3401/2554 (ปชส) 22 ธ.ค. 2554 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศผลการออกรางวัลสลากการกุศลจังหวัดตรัง ประจำปี 2554 งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
2162 213/2554 1 ก.ย. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา งานสารบรรณ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1963 177/2554 28 ก.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรยนไปศึกษาดูงาน ด่วนที่สุด งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1898 13 ก.ค. 2554 บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) งานสารบรรณ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1858 147/2554 12 ก.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ปีการศึกษา 2554 งานสารบรรณ ข้าราชการครู บุคลากรตามคำสั่ง
1796 1868/2554 5 ก.ค. 2554 หนังสือราชการภายนอก การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด งานสารบรรณ งานการเงิน
1454 060/2554 28 มี.ค. 2554 คำสั่ง ให้ข้าราชการครู,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราวและนักศึกษาไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อบต.นาตาล่วง งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1252 0207/2554 4 มี.ค. 2554 บันทึกข้อความ ส่งสมุดแบบบันทึกเวลเรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ
1247 055/2554 4 มี.ค. 2554 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ งานสารบรรณ ผอ. ,นายพัน
1246 054/2554 4 มี.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1245 053/2554 4 มี.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานสารบรรณ คณะกรรมการตามคำสั่ง
1243 051/2554 4 มี.ค. 2554 คำสั่ง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และนักศึกษาไปราชการ งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1241 049/2554 4 มี.ค. 2554 คำสั่ง ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมีนาคม 2554 งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1237 042/2554 3 มี.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพในสถานศึกษา งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1167 047/2554 23 ก.พ. 2554 คำสั่ง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรตามคำสั่ง
1166 046/2554 23 ก.พ. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และช่างชุมชน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) (ปรับปรุง) งานสารบรรณ ครูสุนิสา,ครูหทัยชนก,ฝ่ายพัฒนา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ